KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DEKON KONGRE VE TURİZM HİZMETLERİ A.Ş olarak faaliyetlerimiz çerçevesinde çeşitli yasal mevzuatta tanımlanan kişisel verilerinizin korunması hususuna önem vermekteyiz. Nitekim bu hususta Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak yükümlülüğümüze istinaden işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

6698 S. Kanun'un "Tanımlar” başlıklı 3/e maddesine göre; "Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu:

6698 S. KVVK'nin yine "Tanımlar” başlıklı 3/ı maddesine göre; "Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi” ifade etmektedir.

Yine aynı kanunun 10.maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak DEKON KONGRE VE TURİZM HİZMETLERİ A.Ş tarafından bu metinde açıklandığı üzere kanun ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamda işlenebilecektir. Nitekim Veri Sorumluları Sicili kurulduğunda işbu sicile kayıt gerekliliğimiz doğar ise; veri sorumlusu kaydını gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları :

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından KVKK'nin Genel İlkeler başlıklı 4.maddesine uygun olarak, KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak olmak üzere; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini, şirketimizin yasal çerçevede iç politikası ve prosedürleri kapsamında tüm ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve gerek işbu faaliyetlerin yürümesi gerek hizmet ve ürün sunulması için yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin yapılandırılması, bu kapsamda alınan kararların uygulanması ve gerçekleştirilmesi hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, yine bu kapsamda ilişki kurulan kişilerin ve şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki ihtilaflara karşı korunmasının sağlanması, şirkete ait işyerlerinde güvenlik kapsamında kamera görüntülerinin kaydedilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve benzer amaçlarla Kanun'un 5 ve 6. Maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu olarak şirketimiz tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

KVVK MADDE 5- (2)Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği :

Kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize (DEKON KONGRE, DEKON INCENTIVE, DEKON DMC, DEKON PROTOKOL, DEKON AMC, DEKON EXPO, ROYAL SHUTTLES, MILK REKLAM & ORGANİZASYON) iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliği:

Kişisel verilerinize yetkisiz erişim, paylaşım, aktarma vb. kapsamda zarar ve ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Kapsamında Hakları :

KVKK "İlgili kişinin hakları” başlıklı

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KVKK "Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili” Veri sorumlusuna başvuru:

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak Sultan Selim Mah. Hümeyra sok. No:12 34415 Kağıthane /ISTANBUL adresimize bizzat elden iletebilir ve/veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

 

Saygılar,

DEKON KONGRE VE TURİZM HİZMETLERİ A.Ş.

 

Ticaret Ünvanı: DEKON KONGRE VE TURİZM HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaret Sicil No: 523999

Mersis No: 0001046238900014

Adres: Sultan Selim Mah. Hümeyra sok. No:12 34415 Kağıthane /ISTANBUL